MUDr. Matej Smik

Vzdelanie:

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • všeobecné lekárstvo
Postgraduálne štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach
 • špecializačná skúška v odbore vnútorné lekárstvo /r.2019/
 • v príprave pred špecializačnou skúškou v odbore angiológia /r.2020 – trvá//

Odborné stáže, kurzy a školenia:

Pravidelná aktívna aj pasívna účasť na odborných podujatiach doma aj v zahraničí

Stáže:
 • Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice – IV.interná klinika r.2018
 • VÚSCH – Klinika angiológie
Certifikáty:
 • USG kurz Cievy končatín a krku /r.2014/

Prax:

 • Oddelenie vnútorného lekárastva FNsP Prešov /1.8.2013 – 31.7.2019/
 • Ambulantná prax v odbore vnútorné lekárstvo od 1.8.2019

Člen tímu Medikard:

od roku 2019

Aktuálna pracovná pozícia:

 • ambulancia vnútorného lekárstva
 • angiologická ambulancia
 • denný stacionár